Informace

Chronologický přehled:

2021202020192018201720162015201420132012

2021

29. 4. 2021
Jaroslav Preiss – online výstava ČNB

Česká národní banka připravila od 29. 4. 2021 k 75. výročí úmrtí Jaroslava Preisse, vrchního ředitele Živnostenské banky a architekta československého hospodářského osamostatnění, svou historicky první online výstavu. Významného prvorepublikového národohospodáře v ní představuje na základě archivních dokumentů uložených v Archivu České národní banky.
Autorem výstavy je PhDr. Jakub Kunert, Ph.D., vedoucí Archivu ČNB
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Jaroslav-Preiss-online-vystava-CNB/

23. 4. 2021
Lecture of Professor Ben Wubs of Erasmus University The Netherlands as an Offshore Financial Centre, 1915-1960

Institute of Economic Studies
Faculty of Social Sciences, Charles University
invites you to join the lecture of Professor Ben Wubs of Erasmus University
The Netherlands as an Offshore Financial Centre, 1915-1960
April 23, 2021 at 9:30 AM
https://cuni-cz.zoom.us/j/93629027368?pwd=NXUwUFJvdEtGdkEvUld4cWs4eVNFdz09
Meeting ID: 936 2902 7368
Passcode: 013105

The historical significance of offshore financial centres (OFCs) derives not from their individual characteristics but from their place and connectedness in a growing transnational financial system that emerged from the tensions between mobile capital and the rise of the centralised, tax-levying state in the 20th century. This lecture argues that OFCs should be understood as networked entities with specialised, complementary roles and explores colonial ties as a mechanism for shaping such OFC networks through a case study of the Netherlands and its crown dependencies in the Netherlands Antilles.
The lecture questions when, how and why the Netherlands and Curaçao emerged as OFCs, and focuses on the interaction between Netherlands Antilles and Dutch authorities on the one hand and financial corporates, entrepreneurs and Dutch multinationals on the other.

Ben Wubs is Professor of International Business History at the ESHCC, Erasmus University Rotterdam, an Appointed Project Professor at the Graduate School of Economics, Kyoto University, and a Programme Director of the Erasmus Mundus International Master’s programme GLOCAL. He is engaged in various research projects related to international business, offshore financial centres, business systems, transnational economic regions, and the transnational fashion industry.

For further information, please contact Antonie Doležalová (ad875@cam.ac.uk)
---
Ass. Prof. Antonie Dolezalova, Ph.D
Senior Member, Robinson College, University of Cambridge
Senior Lecturer, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University
Member of the Board, Central Securities Depository Prague

7.–9. 4. 2021
Territorien, Staat und Nation in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte
IV. Congress for Economic and Social History Territories, State and Nation in Economic and Social History Universität Wien (virtuell)

Welcome to the IVth Congress for Economic and Social History jointly organized by the GSWG and the Wirtschaftshistorischen Ausschuss of the Verein für Socialpolitik and hosted by the University of Vienna. Participation in the conference is free but requires registration.

https://gswg.univie.ac.at

28. 2. 2021
Životní jubileum pana prof. PhDr. Zdeňka Jindry, CSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (*1931) vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obecné dějiny novověku a podílel se v té souvislosti na napsání vysokoškolské učebnice Dějin novověku (pod red. K. Mejdřické) sv. I.–II. Praha 1969 a na sv. III. (pod red. K. Gajana) Praha 1973. Z pedagogické práce těží rovněž skriptum Základy historické heuristiky, Praha 1982. Poté, co v roce 1990 inicioval založení katedry, nyní Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, se plně věnoval rozvíjení nově ustaveného oboru a specializoval se na hospodářský vývoj střední Evropy v 2. polovině 19. století, zejména na problematiku zbrojních koncernů a dějin bankovnictví, a na první světovou válku. K jeho stěžejním pracím patří První světová válka (1984), Der Rüstungskonzern Fried. Krupp AG 1914–1918 (1986), Když Krupp byl „dělovým králem“ (2009), Der Bahnbrecher des Stahl- u. Eisenbahnzeitalters. Fa Krupp 1811-90er Jahre des 19. Jh. (Stuttgart 2013). Významný je jeho autorský a editorský podíl na kolektivních monografiích, v prvé řadě na Dějinách bankovnictví v českých zemích (1999) s Františkem Vencovským, Jiřím Novotným, Karlem Půlpánem a Petrem Dvořákem, nejnověji na Dějinách hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie (2006, 2. vyd. 2014) s Ivanem Jakubcem. Posledně uvedenou učebnici vydalo nakladladatelctví Karolinum v druhém, širším vydání pod názvem Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

25. 11. 2020–9. 5. 2021
Česká stopa v historii výpočetní techniky

Počítač se narodil, aby vyřešil problémy, které dříve neexistovaly.
(Bill Gates)

Výstava, kterou připravila Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním technickým muzeem, je věnována historickému vývoji výpočetní techniky a je rozdělena do tří částí. První sekce s názvem Od abaku ke smartphonu se zabývá obecným vývojem výpočetní techniky ve světě, druhá část s názvem Československá počítačová škola představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody a k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje české/československé přínosy k rozvoji informačních technologií. Ve třetí sekci nazvané Mikropočítače a Internet najde návštěvník výběr z tuzemských mikropočítačů zejména 80. let 20. století s možností vyzkoušet si dobové počítačové hry a dozví se, kde je česká stopa v oboru informačních technologií patrná i v současném světě. Závěr výstavy seznamuje návštěvníka stručně také s fenoménem Internetu a vede jej k hlubšímu zamyšlení, jaký úžasný technologický skok obor informačních technologií po roce 1945 zaznamenal a jaké jsou jeho další perspektivy.

Prohlídka výstavy – Česká stopa v historii výpočetní techniky

Výstava je realizována v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI II. DG18P02OVV052 Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás, k poctě 40. výročí úmrtí Antonína Svobody a k poctě 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

2020

30. 12. 2020
S hlubokou lítostí oznamujeme, že 30. prosince 2020 zemřel ve věku 89 let přední český historik moderních hospodářských dějin pan PhDr. Vlastislav Lacina, CSc., emeritní pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR a člen Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). Čest jeho památce!

Mobirise

2020
Publikace k životnímu jubileu pana prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc.

24. 9.–25. 9. 2020

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století
Prameny – metody – interpretace
Program workshopu.pdf

2019

11. 1. 2019
Mezinárodní konference – 100 let elektrifikace Československa

31. 10. 2019
Příprava kongresu v Poznani – Pré-table ronde

21. 9. 2019
Výstava – 100 let elektrifikace na FEL ČVUT v Praze

13. 9. 2019
Kongres Bussines History Paris

2018

2018
World Economic History Congress

WEHC 2018.pdf

28.–30. 11. 2018
Konference Made in Czechoslovakia: Invence ve službách československého zahraničního obchodu a průmyslové výroby v letech 1918–1992
28.-30. 11. 2018 - Pozvánka.pdf
28.-30. 11. 2018 - Přihláška.pdf

8.–9. 11. 2018
Konference Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě
Konference Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě - Call for papers.pdf

Mobirise
Mobirise

2017

15. 9. 2017
Pekařova cena za rok 2017 udělena M. Závodné za publikaci Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918

Monografie nese název Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. Vydána byla ve spolupráci Filozofické fakulty Ostravské univerzity a nakladatelství Veduta v Českých Budějovicích v roce 2016. Zasílaná publikace se věnuje problematice budování městské kolejové dopravy v typologicky různorodých moravských a slezských městech (Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín) v letech 1850–1918. Cílem práce je ukázat městskou dopravu jako významnou součást modernizačního procesu tehdejší společnosti. Prostřednictvím širokého spektra archivních pramenů je analyzována jak vnitropodniková struktura a ekonomika jednotlivých dopravních firem, tak také jejich vztah k prostoru a společnosti, k příslušným obecním samosprávám, k legislativě habsburské monarchie a proměny tohoto vztahu v průběhu sledovaného období. Předkládaná práce je ve své oblasti unikátní ze dvou důvodů: jednak proto, že analyzuje městskou kolejovou dopravu způsobem, jaký v České republice doposud chyběl, a jednak proto, že na tuto problematiku nahlíží jako na ekonomický a společenský fenomén. Sleduje ji tedy v globálním měřítku, tzn. nejen pouze v prostoru českých zemí, ale přihlíží k vývoji této oblasti i v zahraničí (Evropa, Amerika).

Mobirise

26. 5. 2017
Konference Ringhoffer200 – Ringhofferovské dny 2017

2016

2016
Vydání publikace – vědecké vydavatelství Peter Lang Bruxelles
Obsah publikace

13.–14. 10. 2016
Mezinárodní konference Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené
13.-14. 10. 2016 - Pozvánka.pdf
13.-14. 10. 2016 - Přihláška.pdf

15. 7. 2016
Úmrtí Prof. PhDr. Milana Myšky, DrSc., dr. h. c.

Milan Myška byl dlouholetým pracovníkem Slezského muzea. Profesní drahou a životními osudy byl spjat s Ostravskou univerzitou, avšak v Slezském muzeu nalezl v 80. letech 20. století možnost profesního působení, které zúročil v bohaté publikační činnosti a v autorství výstav. Zájem o osudy muzea neztratil ani po svém návratu na Ostravskou univerzitu po roce 1989, a to nejen jako dlouholetý vedoucí redaktor Slezského sborníku, ale také účastí na dalších muzejních aktivitách. V rámci Filozofické fakulty OSU vytvořil a vedl dobře fungující Centrum pro hospodářské a sociální dějiny. Byl též dlouholetým členem SHSD ČR. Čest jeho památce!

Mobirise

19. 5. 2016
Vědecké zasedání SHSD ČR v budově NTM

25. 4. 2016
Konference o vědecké revoluci
Mikuláš Teich – pozvánka.pdf

2015

8. 10. 2015
Valné shromáždění SHSD ČR – Ostrava

29. 9.–1. 10. 2015
Konference – Vila Lanna
Rodinné podnikání – České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury
Konference - Vila Lanna - Call for papers.pdf

13. 1. 2015
Se zármutkem oznamujeme, že zemřel Ing. Alexej Bálek, CSc.
Úmrtní oznámení - Ing. Alexej Bálek.pdf
Za Ing. Alexejem Bálkem.pdf

2014

23. 1. 2014
Vydání publikace – Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948: Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu

Mobirise

20. 11. 2014
Konference Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Pozvánka na Konferenci Rakouské Slezsko.pdf
Program Konference Rakouské Slezsko.pdf
Přihláška na Konferenci Rakouské Slezsko.pdf

Mobirise

2013

13. 11. 2013
Vzpomínková konference „I PRÁCE INŽENÝRSKÁ MÁ POVAHU UMĚNÍ.“ (Emil Zimmler)
13. 11. 2013 - Pozvánka.pdf

18.–19. 10. 2013
Konference Fenomén hospodářské krize v českých zemích/střední Evropě 19. a 20. století (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace)
18.-19. 10. 2013 - Program konference.pdf

11. 6. 2013
Setkání k projektu Agrarismus a agrární elity
Agrarismus a agrární elity.pdf

25. 4.–26. 4. 2013
Konference – Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“
Ostrava – pozvánka na konferenci.pdf
Ostrava – charakteristika konference.pdf
Ostrava – program konference.pdf

26. 3. 2013
Zrození Slovanské epopeje

2012

14. 12. 2012
Konference – Ozvěny Stellenbosche
Ozvěny Stellenbosche – pozvánka.pdf

2. 11. 2012
Valné shromáždění SHSD ČR v historické aule VOŠ a SPŠE FK Na Příkopě 16 

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

Mobirise web software - Try here