Stanovy

A. Základní ustanovení

Čl. 1
Název sdružení je Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky – vědecký spolek (Society for Economic and Social History of the Czech Republic; Gesellschaft für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Tschechischen Republik; Société d'histoire économique et sociale de la République tchèque). Jde o zájmové sdružení historiků a specialistů dalších oborů převážně z České republiky, zaměřených na hospodářské a sociální dějiny.
Čl. 2
1. Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky – vědecký spolek (dále SHSD ČR) je dobrovolným nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, založeným jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
2. Jménem SHSD ČR jedná její předseda/předsedkyně, v době jeho nepřítomnosti místopředseda/místopředsedkyně nebo výborem zmocněný člen/členka Výboru SHSD ČR.
3. Sídlem SHSD ČR je instituce předsedy/předsedkyně SHSD ČR. Kontaktní adresa SHSD ČR je uvedena na webových stránkách společnosti: www.shsd.cz

B. Poslání a cíle činnosti

Čl. 3
Posláním a cílem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky – vědecký spolek je podporovat rozvoj hospodářských a sociálních dějin v rámci České republiky. SHSD ČR navazuje na činnost svých předchůdkyň (od 60. let 20. století Komise pro hospodářské dějiny, od 14. 3. 1990 Společnost pro hospodářské dějiny v Praze, od roku 1992 Společnost pro hospodářské a sociální dějiny) a reprezentuje obor hospodářských a sociálních dějin ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, a to v tuzemsku i v zahraničí. Zabývá se individuální a týmovou odbornou vědecko-výzkumnou, metodologickou i vědecko-organizační činností v oblasti obou zmíněných multidisciplinárních vědeckých oborů – hospodářských dějin a sociálních dějin. Využívá i kooperace s dalšími historickými disciplínami – především s politickými dějinami, historií vědy a techniky, historickou geografií a demografií, historickou statistikou, kulturní antropologií, kulturními dějinami, dějinami mentalit apod.
Svého cíle dosahuje těmito způsoby:
1. Pořádá pravidelné semináře a konference.
2. Organizuje jednorázové přednášky, odborné exkurze, vycházky a prohlídky.
3. Vydává monografie, brožury, letáky i další tiskoviny a publikace, přispívá do popularizačních i odborných časopisů, event. jiných tiskovin či publikačních medií.
4. Zajišťuje vztah české odborné komunity s organizací International Economic History Association (IEHA). Spolupracuje s partnerskými či jinými odborně podobně zaměřenými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
5. Připravuje a realizuje grantové a výzkumné projekty z oblasti hospodářských a sociálních dějin.
6. Zajišťuje dobrozdání k projektům a dílům z oboru historických a sociálních dějin.
7. Uděluje ceny a čestné diplomy za významný přínos oboru hospodářských a sociálních dějin.
8. Podle potřeby vytváří odborné či teritoriální sekce zaměřené na konkrétní oblasti hospodářských a sociálních dějin. 

C. Členství

Čl. 4
1. Členem SHSD ČR se na základě své přihlášky může stát fyzická či právnická osoba.
2. O přijetí člena rozhoduje Výbor SHSD ČR. Proti nepřijetí je možné se odvolat k Valnému shromáždění SHSD ČR.
3. Čestným členem SHSD ČR může být jmenována fyzická osoba na písemný návrh kteréhokoliv člena. Čestné členství podléhá schválení Valného shromáždění SHSD ČR.
4. Členství v SHSD ČR zaniká:
a) Úmrtím člena (fyzické osoby), resp. zánikem právnické osoby.
b) Písemným prohlášením člena o vystoupení ze SHSD ČR. Vypořádání vzájemných pohledávek se provede neprodleně.
c) Nezaplacením členského příspěvku za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června roku následujícího.
d) Vyloučením z rozhodnutí Valného shromáždění SHSD ČR, pokud člen obzvláště závažným způsobem jednal proti zájmům SHSD ČR. Členu, který má být vyloučen, je na tomto shromáždění dána možnost se ospravedlnit či bránit. 

D. Orgány

Čl. 5
Valné shromáždění SHSD ČR
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SHSD ČR. Řádné zasedání Valného shromáždění svolává Výbor SHSD ČR minimálně jednou v kalendářním roce, mimořádné, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů SHSD ČR. Svolání Valného shromáždění SHSD ČR je nutné oznámit členům písemně nejméně 15 dnů před jeho konáním.
2. Valného shromáždění jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové SHSD ČR. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
3. Valné shromáždění SHSD ČR volí členy Výboru SHSD ČR a Kontrolní komise SHSD ČR.
4. Valné shromáždění SHSD ČR projednává a schvaluje:
a) Plán činnosti a záměry SHSD ČR.
b) Činnost Výboru SHSD ČR za uplynulé období.
c) Odvolání proti nepřijetí za člena SHSD ČR.
d) Další důležité otázky týkající se činnosti SHSD ČR.
e) Změny stanov SHSD ČR.
f) Rozpočet a další finanční otázky spojené s činností SHSD ČR.
g) Zprávu Kontrolní komise SHSD ČR za uplynulé období.
5. Valné shromáždění SHSD ČR je usnášeníschopné, pokud se jej účastní alespoň jedna třetina členů. V případě, že není dosaženo tohoto počtu, odloží se zahájení Valného shromáždění o půl hodiny a pak je jeho schůze usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu členů.
6. Rozhodnutí a usnesení Valného shromáždění SHSD ČR jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
7. Valné shromáždění SHSD ČR stanovuje na návrh Výboru SHSD ČR výši členského příspěvku na následující kalendářní rok. V případě nesouhlasu Valného shromáždění SHSD ČR s návrhem Výboru SHSD ČR zůstává výše členského poplatku stejná jako v minulém kalendářním roce. 

E. Výbor

Čl. 6
1. Výbor je výkonným orgánem SHSD ČR a řídí činnost SHSD ČR mezi zasedáními valného shromáždění. Sestavuje roční plán činnosti a rozpočet SHSD ČR a zajišťuje jejich plnění.
2. Počet členů výboru je minimálně 9, maximálně 11. Výbor má právo při zániku členství některého svého člena kooptovat nového člena, a to dle výsledků dosažených v posledních volbách.
3. Funkční období výboru je 5 let. Členové výboru mohou být zvoleni i opakovaně. Předseda výboru může vykonávat svůj mandát předsedy pouze ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích.
4. Členství ve výboru v pětiletém období zaniká:
a) Zánikem členství v SHSD ČR (viz Čl. 4/4).
b) Písemným prohlášením člena o vystoupení z výboru.
c) Odvoláním z rozhodnutí Valného shromáždění SHSD ČR.
5. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
6. Výbor jmenuje tajemníka a pokladníka.
7. Výbor zastupuje navenek předseda výboru, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo výborem zmocněný člen Výboru SHSD ČR.
8. Výbor se schází na vyzvání předsedy nebo místopředsedy nejméně čtyřikrát ročně.
9. Výbor rozhoduje a hlasuje prostou většinou všech členů Výboru SHSD ČR. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda, pokud není přítomen, pak místopředseda. 

F. Kontrolní komise

Čl. 7
1. Kontrolní komise je samostatný, nezávislý orgán SHSD ČR, který dohlíží na hospodaření SHSD ČR, na dodržování právních předpisů a předpisů vydaných SHSD ČR a který se ze své činnosti zodpovídá Valnému shromáždění SHSD ČR.
2. Kontrolní komise SHSD ČR je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu. Členové jsou voleni na pět let.
3. Kontrolní komise SHSD ČR se ve své práci řídí obecnými zásadami kontroly a příslušnými právními předpisy, jakož i těmito stanovami.
4. Kontrolní komise SHSD ČR provádí kontrolu příjmů a výdajů z hlediska jejich výše a oprávněnosti.
5. Kontrolní komise SHSD ČR prověřuje účetní uzávěrku a kontroluje dodržování a plnění usnesení Valného shromáždění jakož i hospodaření Výboru SHSD ČR s finančními prostředky.
6. Kontrolní komise SHSD ČR může v případě potřeby svolat Valné shromáždění SHSD ČR a žádat je o rozhodnutí ve věcech, které ve vztahu k hospodaření SHSD ČR nesnesou odkladu.
7. Kontrolní komise SHSD ČR seznamuje písemnou formou s výsledky své kontrolní činnosti Výbor SHSD ČR a Valné shromáždění SHSD ČR jednou ročně.
8. Předseda Kontrolní komise SHSD ČR má právo se zúčastnit jednání Výboru SHSD ČR, avšak bez hlasovacího práva.
9. Člen Kontrolní komise SHSD ČR nemůže být zároveň členem Výboru SHSD ČR. 

G. Práva a povinnosti členů

Čl. 8
1. Práva a povinnosti vyplývající z členství se vztahují na členy SHSD ČR.
2. Každý člen má právo:
a) Účastnit se Valného shromáždění SHSD ČR s právem hlasovacím, přičemž každý člen má jeden hlas. Delegování hlasů je nepřípustné.
b) Být volen do orgánů SHSD ČR.
c) Účastnit se akcí pořádaných SHSD ČR.
d) Být informován o činnosti SHSD ČR, využívat zařízení a informační zdroje, které má SHSD ČR k dispozici, a služeb, které poskytuje svým členům.
e) Podílet se na společných projektech.
3. Povinnosti člena:
a) Podle svých sil a schopností radou i skutkem naplňovat poslání a úkoly SHSD ČR a podílet se na činnosti SHSD ČR.
b) Dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí Valného shromáždění a Výboru SHSD ČR.
c) Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno SHSD ČR a poslání a cíle, k nimž se SHSD ČR hlásí.
d) Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Čestní členové SHSD ČR členské příspěvky neplatí, členové SHSD ČR starší 70 let je platí dobrovolně. 

H. Hospodaření

Čl. 9
1. Základ příjmů SHSD ČR tvoří členské příspěvky a příjmy z vlastní činnosti, granty, účelové podpory a dary či jiné dotace.
2. Plán a rozpočet SHSD ČR sestavuje Výbor SHSD ČR na jeden rok. Roční uzávěrku připravenou pokladníkem kontroluje Kontrolní komise SHSD ČR.
3. Výsledky hospodaření za minulé roční období schvaluje na základě zprávy Kontrolní komise SHSD ČR Valné shromáždění SHSD ČR.
4. Dispoziční právo k účtu SHSD ČR má předseda, místopředseda, tajemník, pokladník.
5. Hospodářským rokem SHSD ČR je kalendářní rok. 

CH. Změna stanov a zánik

Čl. 10
Návrh na změny stanov může předkládat kterýkoliv člen SHSD ČR. Návrh bude projednán na nejbližším Valném shromáždění SHSD ČR a v případě přijetí se stane průběžně číslovaným dodatkem těchto stanov.
Čl. 11
SHSD ČR zaniká, jestliže o tom rozhodne Valné shromáždění SHSD ČR usnesením dvoutřetinové většiny členů. V usnesení Valného shromáždění SHSD ČR o zániku SHSD ČR musí být stanoven způsob likvidace a vypořádání majetkových nároků všech členů podle platných právních předpisů. Případný majetek či finanční zůstatek bude převeden na jinou instituci s podobným odborným či vědecko-organizačním zaměřením. 

I. Platnost stanov

Tyto „Stanovy SHSD ČR“ byly schváleny na plenárním zasedání (valném shromáždění) Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědeckého spolku dne 12. dubna 2013 a vstoupí v platnost dne 1. ledna 2014.

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

AI Website Creator