Program

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

Společnost pro hospodářské dějiny ČR (SHSD ČR) se ustavila jako dobrovolný vědecký spolek (sdružení) zájemců o tento interdisciplinární obor v březnu roku 1990.

SHSD ČR je kolektivním členem celosvětového International Economic History Association (IEHA) od 90. let 20. století, kolektivním členem Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872 (SHČR-HK) od roku 2000 a kolektivním členem Rady vědeckých společností od roku 2018.

Hned při svém obnovení v roce 1990 si stanovila tyto základní okruhy budoucí činnosti:

• Informace o připravovaných pracích a projektech, přednášky a diskuse
• Rozvíjení neformální recenzní a široce pojaté informační činnosti
• Pořádání specializovaných seminářů a konferencí k teoretickým a metodologickým otázkám
• Podpora interdisciplinárních kontaktů mezi příbuznými pracovišti a obory
• Oponování vědeckých projektů a syntéz
• Rozvíjení spolupráce s Mezinárodní asociací pro hospodářské dějiny a zahraničními národními organizacemi
• Pořádání besed se zahraničními hosty 
• Podpora pedagogického a popularizačního působení

SHSD ČR rozhodně navázala na činnost svých předchůdců (Komise pro hospodářské dějiny, založené v 60. letech na FF UK v Praze profesorem Arnoštem Klímou /1916–2000/. Kontaktovala proto okamžitě prof. Klímu a nabídla mu místo ve svém vedení. Ten je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu s díky odmítl, byl však vzápětí za všeobecného konsensu členů Společnosti jednomyslně zvolen jejím čestným předsedou. Zůstal jím až do svého skonu na samém počátku roku 2000).

Do čela nově konstituované SHSD ČR byl zvolen prof. Václav Průcha z Vysoké školy ekonomické v Praze, přední odborník na hospodářské dějiny ve 20. století. Byla to volba bezesporu šťastná. Na XI. mezinárodním kongresu hospodářských dějin (WEHC) v Miláně v roce 1994 se prof. Průcha stal členem výkonného výboru Mezinárodní asociace hospodářských dějin (International Economic History Association). Zvolení předsedy české národní společnosti bylo výrazným ohodnocením jeho odborných a osobních kvalit, současně i na mezinárodním poli neobyčejně oceňovaným výsledkem české vědecké diplomacie. Od roku 1978, kdy se ze zdravotních důvodů vzdal svého členství ve zmíněném orgánu prof. A. Klíma, totiž českoslovenští hospodářští historikové o zastoupení ve vedení této mezinárodní instituce usilovali marně. Návrat českého reprezentanta mezi světovou elitu byl nejen velkou osobní poctou, ale i uznáním úspěšné činnosti celé SHSD ČR a současně i závazkem pro další práci SHSD ČR.

Na jaře 2000 byla Společnost rozšířena o sociální dějiny, proto byl upraven i její název na Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (SHSD). SHSD ČR sdružuje na stovku specialistů z řady centrálních i regionálních ústavů, muzeí, archivů a dalších odborných pracovišť, dále vysokých škol historického i ekonomického směru a mnoho dalších zájemců o zmíněný obor z celé ČR. Jejím členy jsou však i zahraniční odborníci - zmínit lze např. skupinu kolegů ze Slovenské republiky či skupinu historiků dříve vedenou paní prof. Alicí Teichovou (1920–2015) na University of Cambridge.

V čele SHSD ČR stojí plenárním (valným) shromážděním volený výbor, doplněný dvěma náhradníky s poradním hlasem.

SHSD ČR pořádá pro své členy i další odbornou veřejnost dva- až třikrát ročně přednášky, semináře a panelové diskuse, jejichž prostřednictvím průběžně mapuje nejnovější výsledky výzkumu na poli hospodářských a sociálních dějin v České republice i ve světě, diskutuje některé nové metodické a metodologické otázky oboru či dává příležitost prezentace badatelských výsledků mladým historikům. Z posledních let lze zmínit např. tato témata: Hospodářské dějiny na rozcestí, aneb k některým tendencím mezinárodních diskusí o raném novověku; Sociální konflikt roku 1848 a jeho vliv na formování občanské společnosti; Podnikatelské osobnosti v hospodářském vývoji 19. a první poloviny 20. století; Hospodářská politika v meziválečném Československu; Mnichov a textilní průmysl okupovaného pohraničí českých zemí; Měnový vývoj Československa po druhé světové válce (1945–1988); Mezinárodní kongres hospodářských dějin v Madridu – a jak dále?; Nejnovější výsledky českých sociálních historiků a náš současný pohled na vzájemný vztah sociálních a hospodářských dějin; Regionální vývoj jako součást hospodářských a sociálních dějin; Transformační procesy v hospodářství středoevropských zemí ve XX. století; Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej (k 120. výročí narození K. Engliše); Hospodářské a sociální souvislosti elektrifikace Československa (1918–1939); Vytváření sítí apod.

SHSD ČR se také spolupodílí na celé řadě vědeckých a odborných akcí jak centrálních vědeckých a vysokoškolských institucí, tak i regionálních pracovišť. Její snahou je v těchto případech nejen umožnit setkání příslušných odborníků, ale i přilákat specialisty z centrálních pracovišť do regionů a naopak.

Svým členům SHSD ČR představuje svou činnost na webových stránkách a rozesílá informace hromadnými e-maily.
Členové Společnosti se významnou měrou podílejí i na vydávání dalších periodik s tématikou hospodářských a sociálních dějin. Mnohaletou tradici má sborník Hospodářské dějiny – Economic History, vydávaný SHSD ČR (dříve v Historickém ústavu AV ČR a na Ostravské univerzitě). V jeho 21. svazku (Praha 1995) je uveřejněna bibliografie první dvacítky čísel. V Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha je od roku 1994 každoročně vydáván cizojazyčný sborník Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic and Social Papers, který seznamuje zahraniční zájemce s nejnovějšími výsledky české ekonomicky a sociálně orientované historiografie. Další víceméně periodickou sérii tvoří řada Studie z hospodářských dějin, připravovaná katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Z množství periodik vycházejících v regionech lze zmínit např. čtvrtletník Ekonomická revue, vydávaný Ekonomickou fakultou VŠB-TU v Ostravě, který rovněž zařazuje do svého obsahu četné drobnější studie členů Společnosti s tématikou z daného oboru. Tento výčet by mohl pokračovat citováním i mnoha dalších periodik.

Významné vědecké úkoly SHSD ČR jsou plněny za finanční pomoci Nadačního fondu Albína Bráfa, který byl mj. za tímto účelem v polovině 90. let 20. století založen. Zmíněný nadační fond přispívá členům Společnosti i na účast na finančně náročnějších konferencích a jiných odborných akcích.

Založení pracovní skupiny pro hospodářské dějiny.pdf
Informace o ustavujícím shromáždění Společnosti pro hospodářské dějiny z 14. 3. 1990 v Praze.pdf
Motivační přednáška prof. V. Průchy pro budoucí ustanovení SHSD ČR.pdf
Valné shromáždění SHSD ČR - vznik sekce sociálních dějin z 13. 6. 1990.pdf
Představuje se SHSD ČR - zpráva po roce 2000.pdf

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědecký spolek

AI Website Maker